INFORMAČNÁ USTANOVENIE

pre klientov / dodávateľov

 1. Ochrana osobných údajov ako súčasť všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Správcom je Studio4U Piotr Piechotaktorý uzavrel zmluvu alebo spolupracuje s dodávateľom na základe trvalých alebo jednorazových objednávok.

V tomto článku vás informujeme o spôsoboch, akými sa osobné údaje používajú, ako aj o právach fyzických osôb týkajúcich sa zhromažďovania a používania týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: biuro@studio4u.eu.

 1. Rozsah informácií

V tomto článku Studio4 Piotr Piechota informuje o všetkých formách použitia osobných údajov v Poľsku vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré sú:

 1. Dodávatelia alebo dodávatelia spoločnosti Studio4U Piotr Piechota,
 2. subdodávatelia dodávateľov alebo dodávateľov Studio4U Piotr Piechota,
 3. partneri, zamestnanci, štatutárni zástupcovia, splnomocnenci, zástupcovia dodávateľov, dodávateľov alebo ich subdodávateľov, iné osoby, ktorých údaje spracúvame na účely vystavovania alebo vykonávania faktúr v spolupráci s dodávateľmi alebo dodávateľmi (spoločne ďalej len „štát“ alebo „dodávatelia“).
 1. Typy spracúvaných osobných údajov

Údaje poskytnuté dodávateľmi

V súvislosti so spoluprácou medzi vami a Studio4U Piotr Piechota, ktoré môžu zahŕňať najmä poskytovanie služieb vami alebo vašou organizáciou alebo dodanie tovaru spoločnosti Studio4 Piotr Piechota alebo spoluprácu prostredníctvom sprostredkovateľov, môžeme spracovať vaše osobné údaje, ako napríklad:

 1. meno a priezvisko, spoločnosť, obchodná adresa a korešpondenčná adresa,
 2. čísla v príslušných registroch (napr. číslo NIP alebo REGON, číslo PESEL),
 3. kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa alebo telefónne alebo faxové číslo,
 4. pozíciu, ktorú zastávate v rámci svojej organizácie alebo funkcie,
 5. vlastnil kvalifikáciu,
 6. číslo bankového účtu.

Pri uzatváraní zmluvy priamo medzi vami a spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota, za predpokladu, že vyššie uvedené údaje sú dobrovoľné, ale potrebné na účely uzavretia zmluvy a riešenia spolupráce medzi vami a spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota, Toto platí aj v prípade, ak Studio4U Piotr Piechota cyklicky alebo raz objednávajú tovar alebo služby od vás.

V prípade, že neuzatvoríte zmluvu priamo so spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota, poskytnutie osobných údajov môže byť vašou povinnosťou alebo môže byť potrebné na uzavretie zmluvy medzi vami a treťou stranou (napr. ak ste subdodávateľom dodávateľa). Dôsledkom neposkytnutia údajov je, že Studio4U nemôže vykonať vyššie uvedené akcie Piotr Piechota (napríklad neposkytnutie údajov môže mať za následok neschopnosť spracovať alebo vystaviť faktúru).

Kontaktné údaje dodávateľov uvedené v bodoch a) až f) spracuje spoločnosť Studio4U Piotr Piechota ako správca údajov na účely vytvorenia databázy zmluvných strán.

Údaje získané z iných zdrojov

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z verejne dostupných zdrojov, napríklad z obchodných registrov CEIDG alebo KRS, aby sme overili informácie, ktoré poskytnete. V takom prípade sa rozsah spracovaných údajov obmedzí na údaje dostupné verejnosti v príslušných registroch.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od subjektov, v ktorých ste zamestnaní alebo od ktorých zástupcov ste. V takom prípade bude rozsah spracovaných údajov zahŕňať informácie potrebné na podporu spolupráce a kontaktu s dodávateľom, napr. Informácie o ukončení vášho zamestnania v danom subjekte alebo o zmene kontaktných údajov.

Osobné údaje subdodávateľov dodávateľov môžeme získať aj od dodávateľov, ktorí poskytli Studio4U Piotr Piechota tieto údaje za účelom podpory spolupráce medzi dodávateľom a Studio4U Piotr Piechota.

 1. Právne dôvody, účely a obdobia spracovania údajov

Právne dôvody na spracovanie údajov

Osobné údaje spracúvame, iba ak:

 1. spracovanie je potrebné na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ak ste alebo budete zmluvnou stranou zmluvy uzavretej so spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota alebo podniknúť konkrétne kroky pred uzavretím zmluvy, napr. príprava návrhu zmluvy [článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR];
 2. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností spoločnosti Studio4U Piotr Piechota alebo je to výslovne stanovené zákonom (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - týkajúce sa osobných údajov obsiahnutých v dokumentoch, ktoré sa archivujú na základe právnych ustanovení;
 3. spracovanie je nevyhnutné pre legitímne záujmy spoločnosti Studio4 Piotr Piechota alebo tretej strany a nemá nepriaznivý vplyv na vaše záujmy alebo základné práva a slobody [článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR]. Pri spracovaní osobných údajov na tomto základe sa vždy snažíme vyvážiť náš legitímny záujem a vaše súkromie

Oprávnené záujmy sú:

 1. aktivuje Studio4 Piotr Piechota kontakt s Dodávateľmi a servis danej zmluvy;
 2. používanie kontaktných údajov zmluvných strán ako súčasti databázy zmluvných strán;
 3. predchádzanie podvodom a trestnej činnosti;
 4. stanovenie alebo vyšetrovanie spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota občianskoprávne nároky, ktoré spolupracujú s dodávateľom v rámci ich podnikateľskej činnosti, ako aj ochrana proti takýmto nárokom;
 5. overenie dôveryhodnosti protistrany;
 6. overovanie dodávateľov vo verejných registroch.

Obdobia spracovania údajov stanovené na jednotlivé účely

Osobné údaje sa spracúvajú iba na konkrétny účel av rozsahu nevyhnutnom na ich dosiahnutie a tak dlho, ako je to potrebné. Nižšie sú uvedené základné ciele, ktoré Studio4U realizuje Piotr Piechota spracovaním osobných údajov a období, za ktoré ich spracúva:

 1. povinnosti podľa zmluvy - trvanie zmluvy medzi dodávateľom a Studio4U Piotr Piechota;
 2. uchovávanie dokumentácie za účelom preukázania splnenia zákonných povinností, najmä zákona o účtovníctve a zákona o daňovom poriadku - obdobie uvedené v príslušných ustanoveniach zákona. Spravidla sa jedná o obdobia 5, počítané od konca kalendárneho roka, v ktorom sa udalosť vyskytla (napr. Vystavenie faktúry);
 3. na účely určenia alebo vyšetrovania spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota nároky podľa občianskeho práva ako súčasť podnikania, ako aj obhajoba proti takýmto nárokom - počas primeraného obdobia obmedzenia týchto nárokov, t. j. v zásade nie dlhšie ako 3 rokov od výskytu udalosti, ktorá vedie k vzniku nároku.
 1. Prenos osobných údajov iným príjemcom

Údaje sa môžu preniesť týmto príjemcom:

 1. subjekty spracovávajúce osobné údaje v mene spoločnosti Studio4 Piotr Piechota, okrem iného vrátane:
 • subjekty poskytujúce služby podpory IT týkajúce sa systémov alebo nástrojov IT na spracovanie osobných údajov alebo podobných služieb,

Tieto typy subjektov sa sami nerozhodujú, ako spracujú vaše osobné údaje. Spracovávanie osobných údajov nimi prebieha iba v rozsahu nevyhnutnom pre podnikanie spoločnosti Studio4U Piotr Piechota a neprekračuje rámec cieľov uvedených v bode 5 4. Studio4U Piotr Piechota má právo vykonávať kontrolné činnosti.

 1. b) iní správcovia osobných údajov, ako napríklad:
 • poskytovatelia kuriérskych alebo poštových služieb,
 • subjekty vykonávajúce poradenské činnosti, právnické firmy,
 • iní dodávatelia alebo subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy
 1. c) iné subjekty v rámci danej protistrany alebo subdodávateľa.

Prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 1. Práva dodávateľa a ich použitie

zákonné práva

Každý má právo na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota, Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie o vás sú nesprávne alebo neúplné, odošlite žiadosť o opravu spôsobom uvedeným v oddiele 6.2 nižšie. Studio4U Piotr Piechota tieto informácie okamžite opravia.

Okrem toho máte právo:

 1. stiahnite svoj súhlas, ak Studio4U Piotr Piechota získajú takýto súhlas so spracovaním osobných údajov (za predpokladu, že takéto odvolanie neporušuje zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred stiahnutím);
 2. požiadať o odstránenie vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v ustanoveniach GDPR;
 3. žiadosť o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v ustanoveniach GDPR;
 4. vznesenie námietky - z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie - proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa takéto spracovanie uskutočňuje na účely sledovania verejného záujmu alebo oprávnených záujmov spoločnosti Studio4U Piotr Piechota alebo tretia strana;
 5. prenos údajov.

Studio4U Piotr Piechota overí vaše žiadosti, žiadosti alebo námietky v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Malo by sa však pamätať na to, že tieto práva nie sú absolútne; nariadenia ustanovujú výnimky z ich uplatňovania.

V odpovedi na vašu žiadosť Studio4U Piotr Piechota vás môže požiadať o overenie vašej totožnosti alebo o poskytnutie informácií, ktoré pomôžu Studio4U Piotr Piechota lepšie pochopiť situáciu. Studio4U Piotr Piechota sa vás bude snažiť vysvetliť vaše rozhodnutie, ak vaše požiadavky nebudú splnené.

Uplatňovanie vašich práv

Na uplatnenie uvedených práv pošlite e-mailovú správu na túto adresu: biuro@studio4u.eu alebo pošlite písomnú žiadosť na korešpondenčnú adresu, tj Studio4U Piotr Piechota, ul. 11 Listopada 99, 32-440 Sułkowice s poznámkou - „Ochrana údajov - dodávatelia“.

Ak sa dozviete o nezákonnom spracovaní spoločnosťou Studio4U Piotr Piechota Z vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému vo veciach ochrany osobných údajov, t. J. Prezidentovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Aby sme zaistili včasnosť a presnosť osobných údajov, môžeme vás pravidelne žiadať, aby ste skontrolovali a potvrdili osobné údaje, ktoré máme o vás, alebo nás informovali o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa týchto osobných údajov (napríklad zmena e-mailovej adresy).

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať správnosť, aktuálnosť a úplnosť spracúvaných osobných údajov.