Pravidlá

§1 Úvod

 1. Tento dokument upravuje prevádzku internetového obchodu (ďalej len “Obchod”) a uzatváranie zmlúv o predaji tovaru prostredníctvom Skladu.
 2. Predmetom činnosti obchodu je predaj tkanín, dekoratívnych vankúšov atď. Všetky produkty dostupné v obchode sú úplne nové.
 3. Vždy, keď sa v týchto Podmienkach uvádzajú:
  Predajcovia – to znamená FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul.
  32-440 Sułkowice, NIP 6812084154
  Obchod – to znamená internetový obchod umiestnený na adrese www.fabricworld.eu prostredníctvom ktorej si môžete zakúpiť tovar predávajúceho,
  Tovar – to znamená, že všetky výrobky predávané online a offline prostredníctvom obchodu,
  Kupujúci – to znamená dospelé fyzické osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ako aj právnické osoby a organizačné jednotky bez právnej subjektivity, ktorým Občiansky zákonník priznáva právnu spôsobilosť.
  Spotrebiteľ – to znamená fyzickú osobu, ktorá vykonáva právny úkon s obchodníkom, ktorý nie je priamo spojený s jeho hospodárskou alebo profesijnou činnosťou v súlade s článkom 11 ods. 221 Občianskeho zákonníka.
 4. Na účely uzatváranie zmlúv uzatvorených prostredníctvom Obchodu sa kontakt medzi Predávajúcim a Kupujúcim uskutoční e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktných formulárov na webovej stránke www.fabricworld.eu
 5. Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho poštou na túto poštovú adresu: ul. 11 November 99, 32-440 Sułkowice, na túto e-mailovú adresu: office@fabricworld.eu, telefonicky na adrese: 692415929 alebo pomocou kontaktných údajov umiestnených na karte Kontaktujte nás na www.fabricworld.eu
 6. Predávajúci vyhlasuje, že je platiteľom DPH.

§2 Všeobecné podmienky používania obchodu

 1. Ponuka Obchodu je platná len v Európskej únii. Všetky dohody uzatvorené prostredníctvom obchodu sa uzatvárajú len v poľštine.
 2. Registrácia v Obchode je potrebná na nákupy tovaru online prostredníctvom Obchodu.
 3. Všetky ceny uvedené v obchode sú vyjadrené v poľskom zlotý (PLN) a zahŕňajú daň z tovarov a služieb (DPH) pri sadzbe určenej v súlade s platnými predpismi.
 4. Informácie o tovare uvedené na internetovej stránke Obchodu, najmä o jeho opisoch, technických a výkonnostných parametroch a cenách, predstavujú len výzvu na uzatvorenie zmluvy v zmysle článku 3ods. 71 Občianskeho zákonníka.
 5. Predávajúci si vyhradzuje, že z technologických dôvodov sú povolené rozdiely vo farebných tónoch. Okrem toho sa farby na obrazovke monitora môžu mierne líšiť od pôvodnej farebnej schémy tkanín v dôsledku rôznych typov monitorov a ich kalibrácie. Všetky typy tkanín uvedené na webových stránkach Obchodu sú uvedené v centimetroch, s toleranciou asi +/- 5 cm.
 6. Zadanie objednávky prostredníctvom Obchodu sa rovná oprávnenie Predávajúceho na vydanie potvrdenia alebo faktúry bez toho, aby bolo potrebné získať podpis Kupujúceho.
 7. V prípade porušenia zákona kupujúcim, ustanovení týchto Podmienok alebo Zásad ochrany osobných údajov, ako aj v prípade konania Kupujúceho spôsobom, ktorý bráni práci Obchodu alebo je zaťažujúci pre ostatných Kupujúcich, má Predávajúci právo zbaviť Kupujúceho práva používať Obchod a obmedziť jeho prístup k celému tovaru alebo jeho časti ponúkaného v Obchode.

§3 Pravidlá verejného obstarávania

 1. Existujú tri rôzne spôsoby, ako umiestniť objednávku na tovar ponúkaný v Obchode:
  – on-line – prostredníctvom obchodu na adrese: www.fabricworld.eu
  – e-mailom na adresu office@fabricworld.eu,
 2. Podmienkou vykonania objednávky je správne vyplnenie objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Obchodu, so všetkými požadovanými (označenými *) údajmi Kupujúceho, vrátane mena, adresy, korešpondencie, ako aj adresy doručenia, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Potreba poskytnúť vyššie uvedené údaje Kupujúceho sa vzťahuje aj na objednávky zadali e-mailom alebo telefonicky.
 3. Objednávka potvrdená Kupujúcim vyžaduje potvrdenie o jej prijatí Predávajúcim. Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim do 24 hodín od jej predloženia.
 4. Kupujúci môže vykonať zmeny v objednávke alebo ju zrušiť, kým predávajúci nepotvrdí, že objednávka bola prijatá na vykonanie.
 5. Ak nie je možné potvrdiť objednávku z dôvodu chyby Kupujúceho, najmä z dôvodu nesprávnych kontaktných údajov poskytnutých Kupujúcim (napr. telefónne číslo alebo e-mailová adresa), objednávka bude zrušená do 3 pracovných dní.
 6. Zadanie objednávky s povinnosťou zaplatiť je záväzné a zaväzuje Kupujúceho, aby vyzdvihol tovar a zaplatil za tovar, ktorý mu bol dodaný.

§4 Dodaný čas

 1. V záujme spokojnosti zákazníkov predávajúci vynakladá všetko úsilie na to, aby sa ponuka Obchodu priebežne aktualizovala a aby bol tovar v ponuke Obchodu k dispozícii.
 2. Dodacia doba objednávky je striktne uvedená v ponuke a pohybuje sa od 48 hodín do 72 hodín od momentu zaúčtovania sumy na účet Predávajúceho a v prípade zaplatenia poplatku za doručenie v hotovosti od okamihu potvrdenia prijatia objednávky až po vykonanie predávajúcim.
 3. V prípade tovaru, ktorý nie je v sklade Predávajúceho, môže byť dátum jeho dodania predĺžený na 3 pracovné dni v závislosti od času dodania tohto tovaru dodávateľmi, o ktorých bude Kupujúci informovaný e-mailom.
 4. Ak dodanie tovaru objednaného Kupujúcim vyžaduje viac ako 3 pracovné dni, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný a o plánovanom dátume dodania e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim.

§5 Doručenie

 1. Tovar ponúkaný prostredníctvom obchodu sa dodáva po celom Poľsku.
 2. Kuriér doručí objednaný tovar na adresu uvedenú Kupujúcim vo formulári.
 3. Zásielka by mala byť kupujúcemu doručená nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bola odoslaná Predávajúcim.
 4. Ak si Kupujúci vybral prevod na účet ako spôsob platby, tovar bude odoslaný až po pripísaní vkladu Kupujúceho na účet Predávajúceho.
 5. Poznámka! Ak si kuriérska spoločnosť zvolí možnosť doručenia, doručenie tovaru nezahŕňa doručenie tovaru na miesto určenia, preto je potrebné zabezpečiť, aby bolo dostatok osôb, ktoré tovar doručia na miesto určenia.

§6 Spôsoby platby

Pri nákupe tovaru v Obchode má Kupujúci právo vybrať si spôsob platby spomedzi dostupných možností:
1. dodacia hotovosť – poplatok za platbu je v hotovosti kuriérovi po prijatí tovaru.

2. prevod na zadané číslo účtu

3. Zúčtovanie platobných kariet a transakcií elektronického prevodu sa vykonáva Dotpay.pl alebo Przelewy24.pl

§7 Sťažnosti

 1. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu za fyzické a právne vady predaného tovaru za podmienok stanovených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, najmä v článku 100 Zákona. článok 556 a článok 556 sa uplatňujú mutatis mutan 5561 – 5563 k.c.
 2. Ak má tovar predávaný prostredníctvom Obchodu vady, kupujúci má právo podať sťažnosť predávajúcemu. Reklamácie nepodliehajú vadam vyplývajúcim z nesprávneho používania tovaru Kupujúcim.
 3. Kupujúci môže podať sťažnosť:
  a) pri vypĺňaní formulára sťažnosti musíte poskytnúť úplné údaje o chybe výrobku (vyplňte všetky polia formulára),
  b) osobne v spoločnosti Predávajúceho na: ul. 11 November 99, 32-440 Sułkowice,
  c) poštou na poštovú adresu predávajúceho: ul. 11 November 99, 32-440 Sułkowice
 4. Sťažnosť by mala obsahovať: údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa umožňujúca kontakt s Kupujúcim), uvedenie inzerovaného tovaru a dátum jeho prijatia a opis vznesených námietok. Ak sú údaje uvedené v reklame nedostatočné alebo ich musí predávajúci doplniť pred uznaním reklamácie, požiada Kupujúceho o doplnenie reklamácie v uvedenom rozsahu. Priloženie kópie potvrdenia alebo faktúry k vašej sťažnosti uľahčí rozpoznanie.
 5. Lehota na uznanie reklamácie je 14 dní odo dňa jej prijatia Predávajúcim v správnej forme. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela poštou na adresu poskytnutú Kupujúcim a v prípade poskytnutia e-mailovej adresy ako adresy pre korešpondenciu e-mailom.
 6. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu tovaru za nový tovar alebo o odstránenie vady tovaru, alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny, v ktorom uvedie sumu, o ktorú sa má cena znížiť a Predávajúci neodpovedal na túto žiadosť do 14 dní, považuje sa to za opodstatnené.
 7. V prípade, že tovar zakúpený prostredníctvom Skladu má vadu, kupujúci môže uplatniť práva ustanovené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú na záruku na vady obsiahnuté v ustanoveniach článku 3ods. 556 – 576 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je zodpovedný v rámci záruky za fyzickú vadu tovaru, ak bola chyba nájdená do jedného roka odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
 8. V prípade, že Predávajúci prijal sťažnosť Kupujúceho a tovar má byť opravený alebo vymenený za nový, tovar musí byť čo najviac zabalený spolu s úplným dodatočným vybavením, ktoré kupujúci dostal v čase nákupu. Po zabalenie tovaru, musíte informovať predávajúceho, aby si mohol objednať kuriéra, aby sa vyzdvihnúť tovar od Kupujúceho.
 9. Nárok Kupujúceho na odstránenie vady alebo výmenu tovaru zaniká na konci roka odo dňa vady. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, premlčacia lehota nesmie skončiť pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu.
 10. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené chybami, ktoré kupujúci urobil pri zadávaní objednávky, ako aj za neoprávnené odmietnutie vziať tovar späť. V takejto situácii náklady spojené s opätovnou odoslaním tovaru znáša Kupujúci.
 11. Predávajúci informuje, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo požiadať mestského (okresného) spotrebiteľského ombudsmana o pomoc pri vybavovaní sťažnosti Kupujúceho.
 12. V prípade neodôvodnenej sťažnosti sa všetky náklady spojené s jej vybavovaním (náklady na získanie zákazníkovi, čas zamestnanca, odborné znalosti, výskum, vymenovanie odborníkov atď.) prevedú na žiadateľa.

Pri prijímaní tovaru skontrolujte, či zásielka alebo jej obal nemajú viditeľné poškodenie. Ak sa našlo nejaké poškodenie, vyhodte, prosím, správu o sťažnosti v prítomnosti kuriéra. Tým sa výrazne uľahčí následná náprava pohľadávok predávajúceho od kuriérskej spoločnosti.

§8 Záruka

 1. Na všetok tovar predávaný prostredníctvom Obchodu sa vzťahuje 12-mesačná záruka kvality predávajúceho. Záručná doba sa počíta odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ak sa počas záručnej doby preuknú fyzické vady tovaru, Predávajúci sa zaväzuje opraviť tovar alebo vymeniť tovar za nový do 21 pracovných dní odo dňa oznámenia vady Kupujúcim. Je na predávajúcemu, aby si vybral, ako chybu opraviť.
 3. V prípade, že podľa názoru Predávajúceho nie je možná oprava tovaru alebo výmena za novú, alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady, Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.
 4. Ak Kupujúci nahlási vadu tovaru v rámci záruky, Predávajúci vezme tovar na vlastné náklady alebo opraví tovar v mieste, kde sa tovar nachádza. Výber, ako odstrániť vadu a miesto opravy je zo strany predávajúceho.
 5. Oznámenie o fyzickej chybe tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, musí byť vykonané do 14 dní od zistenia vady. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára sťažnosti, písomne na poštovú adresu predávajúceho, uvedenú v predbežných týchto Podmienkach, alebo osobne na adrese predávajúceho. Žiadosť by mala obsahovať údaje kupujúceho (meno, adresa, kontaktné číslo), doklad o kúpe tovaru od Predávajúceho, opis vznesených námietok a údaj o tom, že Kupujúci urobí vyhlásenie v rámci záruky.
 6. Záruka predávajúceho na tovar žiadnym spôsobom nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho podľa ustanovení o záruke na vady predávanej veci.
 7. Záručná povinnosť sa vzťahuje len na vady vyplývajúce z dôvodov spojených s predaným tovarom.

§9 Odstúpenie od zmluvy

 1. 1 písm. mája 2014. o právach spotrebiteľov (článok 827 Zo zákona z roku 2014) Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, môže od nej do 14 dní odstúpiť bez udania dôvodu, s výnimkou priamych nákladov na vrátenie majetku predávajúceho uvedeného v odseku 1. 9 tohto odseku a náklady uvedené v odseku 1. 7 tohto odseku.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu alebo tretej strane, ktorú určil, a v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa mnoho tovarov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo častiach , od nadobudnutia posledného produktu, dávky alebo časti Kupujúcim (alebo treťou stranou ním určenou).
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy vyhlásením o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Vyhlásenie sa môže vyhotovať na formulári v prílohe 2 k aktu z 30. práva spotrebiteľov alebo pomocou vzoru sprístupneného Predávajúcim, príloha 1 k týmto Podmienkam.
 4. Na zachovanie vášho práva na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení pred uplynutím lehoty. Vyhlásenie je možné zaslať predávajúcemu:
  – poštou na korešpondenčnú adresu: 99 11 Listopada Street, 32-440 Sułkowice,
  – elektronickou poštou na túto adresu: office@fabricworld.eu
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy za vyššie uvedených podmienok predávajúci najneskôr do 14 dní od prijatia vyhlásenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré zaplatil, s výhradou odsekov 6 a 7 tohto odseku.
 6. Ak predávajúci neponúkol vyzdvihnutie tovaru od Kupujúceho sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Kupujúceho až do vtedy, kým tovar nebude prijatý späť alebo kým Kupujúci nedodá dôkaz o jeho vrátení, ku ktorému dôjde ako prvé.
 7. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob, ktorý ponúka Predávajúci, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 8. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Na splnenie lehoty stačí vrátiť tovar pred uplynutím jeho platnosti. Vrátený tovar prosím bezpečne zabaľte a na viditeľné miesto na balíku napíšte “VRÁTENIE”.
 9. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci a výška týchto nákladov závisí od rozmerov vráteného tovaru. Výška týchto nákladov sa odhaduje na maximálne približne 500,00 PLN.
 10. Vrátenie kupujúcemu sa vykoná rovnakým spôsobom platby, ktorý používa Kupujúci, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia, ktorý za neho nespôsobuje žiadne náklady.
 11. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy na diaľku v súvislosti so zmluvami uvedenými v článku 10. Článok 38 zákona o právach spotrebiteľov, a najmä pokiaľ ide o zmluvy:
  1) v ktorom je predmetom služby neprefabrikovaný predmet, vyrobený podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,
  2) v ktorom predmetom služby sú veci, ktoré po dodaní, svojou povahou, sú neoddeliteľné od iných vecí.
 12. Kupujúci je zodpovedný len za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z jeho použitia iným spôsobom, ako bolo potrebné na stanovenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

§10 Poskytovanie elektronických služieb

 1. Obchod spravuje Predávajúci. Všetky práva v Obchode, jeho internetovej doméne, názve, grafickom dizajne, fotografiách uverejnených na internetovej stránke Obchodu, ako aj akékoľvek iné materiály na internetovej stránke Obchodu sú vlastníctvom Predávajúceho a Kupujúci ich môže používať len v súlade s predpismi a v súlade so zákonom zo 4. autorských práv a s nimi súvisiacich práv.
 2. Elektronické služby sa poskytujú prostredníctvom Obchodu, čo vám umožňuje zobraziť a prehrávať obsah Obchodu a zadáte objednávky na Tovar, ako aj službu bulletinu. Použitie vyššie uvedeného tzv. služby sú bezplatné.
 3. Newsletter je služba poskytovaná elektronicky zaslaním pravidelných informácií kupujúcemu o aktuálnych propagačných akciách a Tovare dostupných v Obchode. Newsletter sa zasiela vo forme elektronického listu, iba so súhlasom kupujúceho, na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.
 4. Zmluva o uzatvorení služieb elektronickými prostriedkami sa uzatvára hneď, ako:
  – zaregistrujte sa v obchode a akceptujte obchodné podmienky kupujúcim – pre kupujúcich registrovaných v obchode,
  okamihom začatia používania obchodu kupujúcim – pre kupujúcich, ktorí nie sú zaregistrovaní v obchode,
  – v prípade služby newsletter – momentom aktivácie prihlásenia sa na odber newslettera kupujúcim zaškrtnutím políčka “Prihlásiť sa na odber noviniek” v registračnom formulári, ako aj akceptáciou obchodných podmienok.
 5. Registrácia v Obchode a vytvorenie účtu umožňuje Kupujúcemu prístup k určitým funkciám Obchodu neprístupným pre neregistrovaných zákazníkov, ako je prístup k informáciám o histórii a podrobnostiach zadalých objednávok, vydaných faktúr, zliav a odoslaných oznámení a umožňuje pohodlnú aktualizáciu údajov kupujúceho poskytnutých počas registrácie.
 6. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb sa uzatvára na dobu neurčitú. Kupujúci má právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu s okamžitou účinnosťou. Na tento účel by mal Kupujúci prestať používať Obchod. a ak má Kupujúci registrovaný účet v Obchode alebo používanie newsletterovej služby, stačí, aby Kupujúci poslal e-mail na túto adresu: office@fabricworld.eu so žiadosťou o zastavenie odosielania bulletinu alebo vymazania účtu Kupujúceho.
 7. Vypovedanie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb kupujúcim nemá vplyv na platnosť zmlúv o kúpe/predaji Tovaru uzatvorených Kupujúcim prostredníctvom Skladu.
 8. Minimálne technické požiadavky na používanie Obchodu sú: zariadenie s prístupom na internet, nainštalovaná a aktualizovaná verzia webového prehliadača napr. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari s povoleným JavaScriptom a povolenými súbormi cookie, ako aj aktívny e-mailový účet. Odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768 pixelov.
 9. Predávajúci informuje, že je neprijateľné, aby Kupujúci prostredníctvom Obchodu zúčtovávali alebo poskytovali nezákonný obsah, najmä obsah zakázaný zákonom, vrátane porušovania osobných a iných práv tretích strán, alebo aby podnikli akékoľvek kroky kupujúcich, ktoré by mohli destabilizovať alebo zasahovať do prevádzky Obchodu alebo brániť prístupu do Obchodu predávajúceho alebo iných Kupujúcich.
 10. V prípade porušenia zákona kupujúcim, ustanovení týchto Podmienok alebo Zásad ochrany osobných údajov, ako aj v prípade konania Kupujúceho spôsobom, ktorý bráni práci Obchodu alebo narúša ostatných Kupujúcich, má Predávajúci právo zbaviť Kupujúceho práva používať Obchod a obmedziť jeho prístup k určitým funkciám Obchodu.
 11. Predávajúci informuje, že Obchod používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania Obchodu kupujúcimi, vrátane toho, aby si kupujúci mohli pamätať svoje prihlasovacie údaje, udržiavať relácie, ktoré začali Kupujúci, a vytvárať štatistiky sledovanosti materiálov uverejnených v Obchode a zisťovať preferencie Kupujúcich.
 12. Všetky sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných elektronicky a fungovania obchodu, ako aj správy o porušení predpisov by sa mali nahlásené na túto e-mailovú adresu: office@fabricworld.eu alebo listom na adresu predávajúceho: FABRIC WORLD SP. Z O.O., ul.11 November 99, 32-440 Sułkowice.
 13. Sťažnosť bude uznaná do 14 dní odo dňa prijatia sťažnosti. Odpoveď na sťažnosť sa zašle na adresu uvedenú sťažovateľom. Ak je potrebné vyplniť údaje alebo informácie uvedené v reklame pred uznaním reklamácie, predávajúci požiada Kupujúceho o dokončenie reklamácie v uvedenom rozsahu.
 14. Predávajúci, pokiaľ je to možné, zabezpečí ochranu prenášaného digitálneho obsahu a údajov použitím technických a organizačných opatrení na jeho ochranu pred získaním neoprávnenými osobami (napr. šifrovanie SSL, prístupové heslá, antivírusové programy). Predávajúci však uvádza, že používanie internetu a služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami so sebou nesie riziko vstupu do informačného systému a zariadenia Kupujúceho s malvérom alebo neoprávneným prístupom tretích strán k údajom Kupujúceho. S cieľom minimalizovať tieto riziká je Kupujúci povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo svojho účtu v obchode a nezdieľať ich s tretími stranami a uplatňovať primerané technické záruky, ako je antivírusový softvér.
 15. Predávajúci nie je zodpovedný za narušenie prevádzky Obchodu spôsobené vyššou mocou, zlyhaním odkazov alebo zariadení, ktoré nepatria predávajúcemu, ako aj za neoprávnené zasahovanie Kupujúcich.
 16. Predávajúci nie je zodpovedný za dočasnú neschopnosť Kupujúcich používať Obchod z dôvodu údržbárskych prác, vylepšení alebo zmien na webových stránkach obchodu. Predávajúci bude, pokiaľ je to možné, informovať o plánovaných technických prestávkach a ich trvaní zverejnením príslušných správ na webovej stránke Obchodu.

§11 Záverečné ustanovenia

 1. Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim zhromažďuje a spracúva Predávajúci v súlade s platnými zákonmi a zásadami ochrany osobných údajov uverejnenými na www.fabricworld.eu
 2. Predávajúci informuje, že v prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Skladu má Kupujúci okrem podania žaloby na všeobecný súd možnosť využiť mimosúdne prostriedky nápravy. Na tento účel môže Kupujúci použiť:
  a) Stály zmierlivý spotrebiteľský súd (údaje o adrese súdu možno nájsť na strane www.uokik.gov.pl), ktorý rozhodoval v občianskoprávnych sporoch a pôsobí na provinčných inšpektorátoch obchodnej inšpekcie. Tento súd prejednáva spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ak vyplývajú z uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách. Na vyriešenie prípadu je potrebný súhlas oboch strán sporu.
  b) mediácia na provinčných inšpektorátoch obchodnej inšpekcie (údaje o adrese možno nájsť na strane www.uokik.gov.pl) – mediačné konanie medzi podnikateľom a spotrebiteľom sa začína na žiadosť spotrebiteľa alebo ex officio a je bezplatné (s výnimkou možných nákladov na stanoviská zaslané znalcom). Cieľom tohto konania je urovnať spor zmierom tým, že sa stranám dohody predloží stav veci a možné návrhy na priateľské ukončenie sporu.
 3. Kupujúci má tiež právo využívať bezplatné poradenstvo poskytované spotrebiteľskými organizáciami, ako je Spotrebiteľská federácia (www.federacja-konsumentów.org.pl) a Asociácia poľských spotrebiteľov (www.konsumenci.org)
 4. Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. a vzťahuje sa na všetky dohody uzatvorené po nadobudnutí jeho účinnosti
 5. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka (Zákon o vestníku 2014 položka 121 v znení neskorších predpisov) a ustanovenia zákona z 30. mája 2014. práva spotrebiteľov (zákonný vestník 2014 položka 827).

Radi Vás informujeme, že FABRIC WORLD SP. Z O.O. so sídlom ul. 11.

– meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a doručovacia adresa
zásielky a v prípade potreby údaje potrebné na vystaví faktúru (názov spoločnosti,
daňové identifikačné číslo) – v prípade predaja zásielkového predaja.

– meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a prípadne údaje
potrebné na vystavenie faktúry (názov spoločnosti, identifikačné číslo DANE) – v prípade prijatia
Osobné.
Tieto údaje boli zhromaždené v dôsledku občianskych a právnych
(predaj/nákup), žiadosti o cenové ponuky alebo korešpondenciu s našou spoločnosťou od
vykonať vyššie uvedenú operáciu.

Vzhľadom na vyššie uvedené by sme vás chceli informovať, že:

 1. Správca vašich osobných údajov (ďalej len “správca”) je: FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul.
  32-440 Sułkowice, NIP 6812084154
 2. Administrátora je možné kontaktovať písomne, tradičnou poštou
  na FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul.
  e-mail: OFFICE@FABRICWORLD.EU
 3. Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať
  poštou na FABRIC WORLD SP. Z O.O., ul. 11 November 99, 32-440 Sułkowice alebo e-mailom: OFFICE@FABRICWORLD.EU
 4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 10. 1 písm. 1 písm.
  GDPR, t. j. založené na potrebe spracovania na účely vyplývajúce z právneho rámca
  oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca.
 5. Oprávnené záujmy, ktoré spoločnosť sleduje, spočívajú v tom, že
  zákazníci čalúnenia tkanín a nábytkových predmetov.
  Spoločnosť nezdieľa údaje s tretími stranami, pokiaľ neboli poskytnuté dodatočné informácie
  s vami. Spracúvanie osobných údajov na účely
  Ww. produkty patria do rozsahu obchodných činností Studio4U
 6. Vaše osobné údaje sa spracúvajú manuálne a automaticky na účely
  poskytovať zákazníkom Studio4U komplexné obchodné informácie v rámci
  výrobkov na účely podnikania v súlade s ustanoveniami
  (účtovníctvo), ako aj na štatistické účely.
 7. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu, v akom sú
  sprístupnené verejne dostupnými zdrojmi, t. j. dostupné na webovej stránke a v registroch
  (KRS, REGON atď.)
 8. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo
  právo na:
  – vyžiadať si od správcu prístup k Vašim osobným údajom,
  – požiadať správcu o opravu vašich osobných údajov,
  – požiadať správcu o vymazanie vašich osobných údajov,
  – požiadať správcu o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,

– namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
– prenos vašich osobných údajov,
– podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva môžu byť vykonávané: e-mailový kontakt na:
OFFICE@FABRICWORLD.EU poštou, listom na FABRIC WORLD SP. Z O.O., ul. 11.

Upozorňujeme tiež, že:

8. Správca vynadá všetko úsilie na zabezpečenie všetkých fyzických,
technickú a organizačnú ochranu osobných údajov pred náhodnými
úmyselné zničenie, náhodná strata, zmena, neoprávnené zverejnenie,
v súlade so všetkými platnými zákonmi.

Stiahnuť

Príloha: Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku – STIAHNUŤ

Príloha: Vzorový formulár na vrátenie – STIAHNUŤ